11.10.2018 / Gösterim Sayısı : 58

Bafra İlçemiz Altınkaya Baraj Gölünün Su Ürünleri İstihsal Hakkı Kiraya Verilecektir

            İlimiz Bafra ilçesinde Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan Altınkaya Baraj Gölünün İlimiz sınırları içinde kalan I. Bölgesinin su ürünleri istihsal hakkı, öncelikle o yerde kurulan, üyeleri beş yıldan az olmamak üzere üretim bölgesinde ikamet eden, münhasıran su ürünleri üretim ve pazarlaması ile iştigal eden kooperatif, kooperatif birliği ve köy birliklerine komisyon marifetiyle pazarlık usulüyle kiraya 5 (beş) yıl süre ile verilecektir.

                Söz konusu istihsal alanının 190 m normal su kotunda rezervuar alanı (sadece I. Bölge) 11.831hektardır. Bu bölge için tahmin edilen Yıllık Avlanabilir Miktar 17.000 kg. olup, tür bazında aşağıda ki tabloda belirtilmiştir:

Su Ürünleri Türü Avlanabilir Stok Miktarı (kg/yıl)
Pullu sazan (Cyprinus carpio)10.000
Siraz (Capoeta sp.)2.000
Sudak (Stizostedion lucioperca)2.000
Yayın (Silurus glanis)1.000
Bıyıklı balık (Barbus sp.)1.000
Tatlı su kefali1.000
Toplam 17.000

Kiraya verilecek olan su ürünleri istihsal alanının birinci yıl tahmini muhammen kira bedeli  12.210,54 TL' dir. Yıllık kira bedeli ilki peşin olmak üzere 4 eşit taksit halinde ödenecektir.

                İhale31/10/2018Çarşamba günü saat 1000' da Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan Şartname ekleri Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünden temin edilecektir.

                İsteklilerden istenen belgeler;

                Gerçek kişiler için;

a) İhale Başvurusu (dilekçe),

b) Vatandaşlık numarası ile birlikte onaylı nüfus cüzdanı örneği,

c) İmza Beyannamesi veya imza sirküleri,

ç)Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,

d) İmzalanmış şartname,

e) İmzalanmış sözleşme tasarısı,

Ayrıca İstekliler ihaleye katılabilmek için;

1) Şartname ve eki kira sözleşmesini okuyup aynen kabul ettiklerini şartname ve sözleşme tasarısını imzalayarak beyan edecektir.

2) İştirakçinin bir şirket olması halinde Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Sicil Kayıt Belgesi

a) İkametgâh belgesi vermesi ve tebligat için adres göstermesi,

b)İsteklinin şirket olması halinde, şirketin imza sirküleri veya şirket adına teklifte bulunacak kimselerin imza sirküleri ile bu şirketin vekili olduğuna dair Noter onaylı vekâletnamesi,

c) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, (Ortaklık hisse oranları Ortaklık Sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.)

d) Projeli ihalelerde, projenin Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanmış olması.

e) Vergi borcu olmadığına dair belge,

f) S.S.K. veya S.G.K. prim borcu olmadığına dair yazı,


''